Grundtvig po raz kolejny na Forum III Wieku

Grundtvig po raz kolejny na Forum III Wieku

W dniach 5-8 września 2012 r. już po raz czwarty odbyło się Forum III Wieku – konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Forum III Wieku, specjalistyczna konferencja odbywająca się częściowo w Krynicy-Zdroju, a częściowo w Nowym Sączu, jest inicjatywą środowiska uniwersytetów trzeciego wieku.

Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia. W Polsce liczba uniwersytetów trzeciego wieku - działających w różnej formie - stale i szybko się zwiększa; jest ich już ok. 410. Jest to fenomen na skalę europejską. Środowisko seniorów chce się rozwijać, chce być aktywne, chce również dzielić się swoim czasem i służyć swoim doświadczeniem młodszym pokoleniom.

Patronat honorowy nad Forum III Wieku przyjęli: Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestnikami tegorocznego Forum byli liderzy UTW i innych organizacji seniorskich z całej Polski oraz zaproszeni goście i paneliści z kraju i zagranicy - politycy, samorządowcy, działacze, dziennikarze, w tym: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Przewodnicząca Zespołu ds. Polityki na Rzecz Osób Starszych w MPiPS, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz reprezentacja największej duńskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów DaneAge z Aarhus.

Na rozpoczęcie Forum III Wieku Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przywiózł seniorom dobre wiadomości. Właśnie 5 września podległe mu ministerstwo ogłosiło konkurs grantowy na najlepsze projekty wspierające różnorodne działania na rzecz starszej generacji Polaków. Do końca 2012 roku rząd chce wydać na ten cel 20 milionów złotych. Na wsparcie może liczyć działalność edukacyjna osób starszych, aktywność trzeciego wieku, solidarność międzypokoleniowa oraz różnorodne działania niosące pomoc potrzebującym. Konkurs jest efektem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, który został przyjęty przez rząd 24 sierpnia br.

W sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych 6 i 7 września w Krynicy-Zdroju i w Nowym Sączu zabierali głos specjaliści - gerontolodzy, lekarze, pedagodzy, ekonomiści, prawnicy, naukowcy, politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele biznesu.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie panelowe „Wyzwania dla NGO - Jak uczynić świat przyjazny seniorom?” w ramach „Forum NGO i Społeczeństwo”. Podczas dyskusji padały ważne pytania: Czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej są przygotowane na włączenie osób starszych w działania cywilizacyjne i obywatelskie? Czy tworzenie i upowszechnianie nowych ofert specjalistycznych usług i produktów dla osób starszych jest szansą na rozwój srebrnej gospodarki? Czy uniwersytety trzeciego wieku i inne organizacje seniorskie, podejmując innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych są w stanie zapewnić odpowiednie standardy bez pomocy instytucji publicznych i partnerów gospodarczych?

Podsumowaniem wątków senioralnych w dniu 6 września stała się debata pt. „Integracja społeczna w dialogu pokoleń - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012”. Różnorodność kontekstu politycznego, instytucjonalnego, prawnego czy kulturowego w krajach UE odzwierciedla zróżnicowane podejście do organizowania rozwoju i wdrażania dialogu obywatelskiego na temat procesu starzenia i integracji społecznej. Debata była próbą odpowiedzi na pytania: W jaki sposób dialog społeczny – w tym dialog pokoleń - powinien być zorganizowany i promowany? Jak kreować wzajemne relacje pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ramach partnerstwa publiczno-społecznego? Jak umacniać dialog obywatelski w procesie tworzenia polityki społecznej i formułowania konkretnych celów współpracy pomiędzy generacjami?

W kolejnym dniu debat, które toczyły się 7 września w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, zebrani - parlamentarzyści, samorządowcy i naukowcy z Małopolski oraz dyskutanci - zastanawiali się jakie działania należy podjąć, by uczynić ofertę uniwersytetów trzeciego wieku, które od 37 lat prowadzą obywatelską działalność edukacyjną i integracyjną, jeszcze lepszą i bardziej dostępną dla seniorów. Duże zainteresowanie uczestników Forum wzbudziła prezentacja wstępnych wyników ogólnopolskiego badania pt. „Zoom na UTW”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Końcowe wyniki badania i raport zostaną upowszechnione na zakończenie krajowego Roku UTW i Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Ciekawym elementem Forum były też warsztaty dla liderów UTW zatytułowane „Standardy działania UTW i procedura ich wdrożenia”, które realizowane były w ramach projektu „Profesjonalne UTW w Polsce”, dofinansowanego ze środków UE.

Forum III Wieku towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne, m.in. wystawa pt. „Uniwersytety III Wieku w Polsce”, obrazująca 37-letni dorobek UTW, prezentacja oferty turystycznej i kulturalnej województwa małopolskiego, w tym Sądecczyzny oraz uroczysty koncert „Muzyka kluczem do dialogu międzypokoleniowego - od inspiracji do realizacji jako wzajemne kreatywne działania seniorów i młodych ludzi w XXI wieku” (relacja).

W ostatnim dniu Forum dokonano podsumowania debat, spotkań i wielu doświadczeń na rzecz aktywizacji starszego pokolenia i nawiązywania partnerskich relacji z młodymi ludźmi. Wnioski i postulaty zgłaszane w czasie Forum III Wieku zostaną przekazane do włączenia do dokumentu pn. „Pakt dla Seniorów”, który pod koniec listopada będzie zaprezentowany na konferencji podsumowującej Rok UTW i ER 2012.

Program Grundtvig po raz kolejny wspierał organizatorów w przygotowaniach do Forum, a dyrektor Programu wzięła udział jako panelistka w jednej z debat. Ponadto, przedstawiciele Zespołu Programu Grundtvig służyli uczestnikom Forum szczegółowymi konsultacjami nt. możliwości jakie Grundtvig stwarza w specyficznym obszarze uczenia się osób starszych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Forum III Wieku.

Relacje telewizyjne z Forum III Wieku:

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/6073/b/7.html

http://www.tvp.pl/krakow/tematy-dnia/wideo/o-aktywizacji-seniorow-7-ix-2012/8458426

Switch style