Europejska Konferencja Grundtviga nt. Wolontariatu Dorosłych

Europejska Konferencja Grundtviga nt. Wolontariatu Dorosłych

Wolontariat dorosłych był tematem konferencji zorganizowanej przez polską Narodową Agencję Programu Grundtvig. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 23-26 listopada 2011 roku i zgromadziła ponad sto dwadzieścia osób z 32 krajów – przedstawicieli Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji i beneficjentów programu Grundtvig. Podczas konferencji dyskutowano o wolontariacie osób dorosłych i o możliwościach uczenia się jakie on stwarza, a także o roli programu Grundtvig we wspieraniu i promowaniu takiego wolontariatu.

W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne oraz trzy warsztaty tematyczne, z których każdy był prowadzony przez europejskich beneficjentów programu Grundtvig i jednocześnie ekspertów w dziedzinie wolontariatu dorosłych.

Pierwszy warsztat, na temat uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu, pozwalał przedyskutować to, czego powinna nauczyć się osoba przygotowująca się do wolontariatu oraz czego uczy się organizacja wysyłająca i przyjmująca wolontariuszy.

Drugi warsztat dotyczył uczenia się podczas wolontariatu. Uczestnicy dyskutowali nie tylko o tym, jakie umiejętności i wiedzę przyswajają sobie wolontariusze podczas pracy, ale też jak zmieniają się ich postawy życiowe, stosunek do własnej kariery zawodowej i do swojej roli społecznej. Podczas tego warsztatu omawiano również problematykę rozpoznawania i uznawania, w tym certyfikowania, wyników uczenia się wolontariuszy.

Podczas trzeciego warsztatu rozmawiano o roli programu Grundtvig oraz innych funduszy europejskich we wspieraniu wolontariatu dorosłych. Podkreślano ogromną rolę Grundtviga w kreowaniu atmosfery przyjaznej wolontariatowi osób dorosłych, w oddziaływaniu na świadomość środowisk lokalnych, w których projekty są realizowane oraz w stwarzaniu wolontariuszom możliwości rozwoju – osobistego i często również zawodowego.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że wolontariat jest niezwykle ważną formą edukacji nieformalnej osób dorosłych. Pozwala nabyć wiele umiejętności technicznych i organizacyjnych, ale przede wszystkim doskonalić umiejętności miękkie: przywództwo, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, poczucie własnej wartości i pewność siebie, świadomość własnych kompetencji, poczucie solidarności międzypokoleniowej i z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, umiejętności komunikacyjne i międzykulturowe.

Rozmowy w czasie oficjalnych sesji, na warsztatach i w kuluarach, praca nad wspólnymi wnioskami oraz poznanie dobrych praktyk, pozwoliły uczestnikom konferencji ocenić, jak wiele ważnych funkcji w życiu osoby dorosłej może pełnić wolontariat. Zgromadzeni zgodnie stwierdzali, że czują się zainspirowani i jeszcze lepiej zmotywowani, a wnioski i doświadczenia z konferencji będą miały bezpośredni i bardzo korzystny wpływ na ich pracę zawodową oraz na osobiste zaangażowanie w wolontariat. Głęboko w serca uczestników zapadły słowa Mahatmy Gandhiego, zacytowane podczas pracy warsztatowej: „Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się, jakbyś miał żyć wiecznie”.

Więcej szczegółów nt. konferencji (w języku angielskim), w tym prezentacje prelegentów i zdjęcia, znajdą Państwo tutaj.

Switch style