1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy osób starszych. Jeszcze w 1950 r. na świecie żyło 200 milionów ludzi powyżej 60. roku życia, dziś osoby starsze to już 500 milionów, a według prognoz w roku 2020 będzie ich miliard. W Polsce żyje obecnie ponad 6 milionów seniorów.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jest również doskonałym pretekstem do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest Długowieczność: Kształtowanie przyszłości.

Komisja Europejska, w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, zaprasza władze publiczne i organizacje wolontariackie z całej Europy do poświęcenia jednego dnia – czy to 1 października czy też dowolnego innego dnia października – na poszukanie nowych sposobów zaangażowania starszych wiekiem do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem i zachęca do zgłaszania inicjatyw. Swoje pomysły można zgłaszać do agencji odpowiedzialnej za obchody Europejskiego Dnia Aktywnego Starzenia się 2012. Opisy inicjatyw zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=pl&catId=970&newsId=1615&furtherNews=yes

Switch style